Com es fa?

Baixar guia pràctica 2020

BAIXA GUIA RÀPIDA 2024

1. NOTA DE CAMPANYA 2024 (RENDA 2023).

Aquest any continuem amb el canvi realitzat l’any passat de fer objecció fiscal amb un import simbòlic de 1€, 5€ o 10€, que ens ha demostrat que hisenda ha limitat la persecució dels objectors i objectores a la despesa militar. Els grups coordinadors de la campanya continuem reclamant el dret a objectar fiscalment a la despesa militar d’igual manera que fins ara ho hem fet. Aquest canvi ha permès que les quantitats petites no representin un interès per hisenda, però sí que és important pel moviment perquè permès créixer en el nombre de persones que es mostren contràries a la despesa militar. Sembla que hisenda ja ens considera «negligentes» sinó «econòmicament poc rendibles»:

«..Existencia de negligencia en su actuación. El art. 183.1 LGT establece que son Infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en la ley.

En el ámbito administrativo sancionador el límite mínimo de la culpabilidadconsiste en la simple negligencia, definida como falta de cuidado, aplicación ydiligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de unaobligación. Su actuación ya ha sido considerada al margen de la legalidad endeclaraciones de la renta presentadas de ejercicios anteriores, por lo que nopuede alegar desconocimiento en la correcta cumplimentación de sus obligaciones fiscales…..»

Cert que sabem que no és legal practicar l’objecció fiscal a la despesa militar, però també sabem que no és il·legal, perquè fins al moment, no està regulada la seva legalitat o no, dins les lleis tributàries. Any rere any reclamem el dret de consciència a no contribuir a la despesa militar amb els nostres impostos.

Les quantitats desviades anualment són irrisòries per l’estat. Segons els nostres càlculs no arribem a 100.000 € anuals entre totes les objeccions. Si ho comparem amb la despesa militar de 75,6 milions DIARIS per al 2024, o amb els defraudadors de la llista Falciani, o amb les comissions que el rei emèrit té a Suïssa, pensem que no és la quantitat el que els importa, sinó el fet en si.

Per tot això, continuarem fent OF per 1€ o 5€ o 10€. Sabem que no són les quantitats que l’estat destina dels nostres impostos a mantenir l’estructura militar, però igualment ens serveix per reclamar el nostre dret de consciència a no col·laborar en el manteniment de l’exèrcit i les seves conseqüències.

Sabem que les entitats que rebien els diners desviats, ara en rebran menys, i per evitar això, proposem que la diferència s’ingressi igualment a l’entitat com a donatiu, de manera que l’any vinent ho podrem desgravar com a tal. És a dir, ingressarem i declararem en concepte d’OF a la declaració de renda la quantitat de 1€ o 5€ o 10€, igual que anys anteriors, i farem un segon ingrés a les entitats, pels 99€ o 95€ o 90€ restants, com a donatiu. En cas de voler fer la donació os proposem un llistat d’entitats on el SIOF ha tingut projectes en anys anteriors http://objecciofiscal.org/wp-content/uploads/2023/04/Entitats_OF.pdf

Aquest canvi no implica de cap manera que tots els objectors i objectores que vulguin continuar fent objecció fiscal com en anys anteriors no ho puguin fer. L’opció és evitar que les reclamacions d’hisenda generin un entrebanc econòmic per continuar reclamant el nostre dret, a la vegada que pot obrir la porta al fet que altres persones s’animin a seguir la nostra lluita.

Si penses que tu no has de fer la declaració, és molt important que llegeixis el punt 2.

2. CAL FER SEMPRE LA DECLARACIÓ DE RENDA.

NO ÉS CONVENIENT ACCEPTAR DIRECTAMENT L’ESBORRANY QUE ENS FACILITA HISENDA.

Perquè pot ser que Hisenda tingui algun error en les dades. És difícil que hagi considerat totes les nostres possibles deduccions, o si ho ha fet, en més d’una ocasió hi ha errors (i acostumen a ser a favor seu).

Tampoc no és convenient deixar de fer-la en el cas que no s’arribi al mínim establert.

Encara que no arribis al mínim que la llei estableix per fer la declaració, també és important que la facis (o almenys que la calculis), ja que molt probablement et sortirà negativa i t’haurien de tornar diners. Si comproves que et surt a pagar, aleshores no cal que la lliuris.

3. OMPLIR LA DECLARACIÓ EN RENDA WEB AMB OBJECCIÓ FISCAL

El primer pas és omplir la declaració de renda.

Els passos següents permeten fer la declaració amb objecció fiscal des de la pàgina web amb el programa RENDA WEB.

I. Un cop omplerta la teva declaració amb les dades corresponents, cal anar fins la pàgina denominada Resum de Declaracions,

imagen 1_guia

En aquesta pàgina buscar l’apartat de Retencions i altres pagaments a compte i polsar l’import  

      imagen 2_guia

i s’obrirà la següent pantalla, on podrem posar la quantitat d’objecció fiscal
imagen 3_guia

a les caselles 605 o 606. Cal posar-hi el valor de l’objecció (1€, 5€, 10€). Automàticament el programa RENDAWEB comptabilitzarà aquesta deducció i en el resultat de la teva declaració ja estarà aplicada l’objecció fiscal.

imagen 4_guia

II.    Un cop acabada la declaració, el programa es connecta amb Hisenda  per gravar la declaració i genera un PDF com a copia per el declarant, amb un número de referència.
        

Aquesta còpia s’imprimeix des del mateix programa RENDAWEB, però en ser la còpia pel declarant ja no serveix ratllar el text explicatiu de la casella i anotar al damunt: Per a objecció fiscal a les despeses militars, com fèiem abans. La còpia impresa només serveix com a resguard de la nostra declaració

4. INGRÉS DELS DINERS D’OBJECCIÓ FISCAL

Feta la declaració, cal ingressar l’import de l’objecció fiscal(1€, o 5€, O 10€) al compte corrent d’alguna entitat de caràcter social, solidària, pacifista, de promoció dels drets humans, etc., però cal tenir la seguretat que està legalment registrada i disposa de NIF. S’ha d’especificar en el concepte de l’ingrés: Ingrés provinent de l’objecció fiscal 2024 i cal guardar el comprovant que l’entitat bancària ens facilita, per entregar-ho a registre d’hisenda.

5. OMPLIR LA CARTA D’OBJECTOR/A FISCAL

A continuació ja només queda omplir la carta d’objector/a fiscal instancia__of2024_cat adreçada a la ministra d’Hisenda, que s’adjuntarà a la declaració juntament amb el comprovant d’ingrés a l’entitat escollida. Pots descarregar aquest imprès de la pàgina de l’objecció fiscal: http://www.objecciofiscal.org o bé adreçar-te als punts d’informació sobre objecció que figuren a la web.

6. ENTREGA DELS DOCUMENTS JUSTIFICANTS DE L’OBJECCIÓ FISCAL

El següent pas és lliurar els documents (instància i rebut bancari) a qualsevol Delegació d’Hisenda, secció Registre.

Cal explicar-los que estem fent objecció fiscal (aprofiteu per explicar a la persona que ens atén en què consisteix), que la responsabilitat és nostra i que amb la carta instància, on és el número de referència generat, justifiquem que els diners no ens els quedem, sinó que els hi donem un sentit més social i solidari. També es poden lliurar via telemàtica amb el número de referència.

7. COMUNICAR EL CENS D’OBJECCIÓ FISCAL

Finalment, us preguem d’omplir el cens d’objector/a fiscal http://objecciofiscal.org/tevaof-cat/ que es troba a la mateixa pàgina web de l’objecció. També podeu demanar que us el facilitin en paper o per correu electrònic a obfiscal@pangea.org. Aquest cens és purament estadístic i serveix per veure l’evolució de l’objecció fiscal a casa nostra.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram