Campanya contra el comerç d’armes

Campanya contra el comerç d'armes

La campanya va ser iniciada al octubre de 2003 per Amnistía Internacional, Intermón Oxfam e IANSA. L’objetiu d’aquesta campanya es aconseguir un acord mundial y jurídicament vinculant amb la finalitat de crear un Tractat sobre el Comerç d’Armes, amb la finalitat de possar fi a les transferencies internacionals d’armes convencionals que pugui esser utilitzades per cometre violacions greus dels drets humans i agravar conflictes i situacions de pobreza.

Aquest Tractat reduiria el cost de vides per la proliferació d’armes convencionals. Els proveïdors d’armes trobarien problemes per saltar-se les endebles regulacions als sistemes de suministre garantizant a la vegada que tots els exportadors e importadors es tindrien que ajustar a estrictes normes comuns sobre l’us, la gestió i la transferencia d’armes, fent’hi un mòn més segur.

El Tractat es centraría en la no autorització dels Estats a les transferencies internacionals d’armes convencionals o municiones si:
1- Van o seran utilitzades per cometre violacions greus del dret internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari.
2- Provoquen situacions que disminueixen el desenvolupament sostenible o generen práctiques corruptes.
3- Generen conflictes armats o els exalten, en contra de les obligacions dels Estats suscrites en virtut de la Carta de la ONU i de tractats en vigor.
4- Contribueixen a perpetuar la violencia i la deliquència ja existent.
5- Son supceptibles de ser desviades amb el resultat dels punts anteriors o per cometre actes de terrorisme.

LEGISLACIÓ VIGENT

Ley de Comercio de armas española.
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso

Código de conducta de la UE
Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de 8 de diciembre de 2008 por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. 

Enlaces d’ interés e informació:
www.controlarms.org
www.iansa.org

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram